เฟอร์นอค 35
ชื่อสามัญ Cypermethrin 35%
ขนาดบรรจุ 200x100 มล
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงคลานละแมลงบิน
ฟอ-ฟาร์ม 25
ชื่อสามัญ Cypermethrin 25%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงคลานละแมลงบิน
ฟิโพรนิล 5
ชื่อสามัญ Fipronil 5%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
ฟอ-ฟาร์ม 35
ชื่อสามัญ Cypermethrin 35%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงคลานละแมลงบิน
ฟิโพรนิล 10
ชื่อสามัญ Fipronil 10%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เมคเซนด์ 5
ชื่อสามัญ Fipronil 5%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เมคเซนด์ 10
ชื่อสามัญ Fipronil 10%
ขนาดบรรจ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เมคเซนด์ 25
ชื่อสามัญ Fipronil 25%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เบชิต 3
ชื่อสามัญ Deltamethrin 3%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เบชิต 5
ชื่อสามัญ Deltamethrin 5%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
ไดแอท
ชื่อสามัญ diazinon 60% EC
ขนาดบรรจุ 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
อะบา 24
ชื่อสามัญ Abamectin 2.4%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน
อิมิดา 35
ชื่อสามัญ Imidacloprid 35%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านเรือน หรืออาคาร
อิมิดา 60
ชื่อสามัญ Imidacloprid 60%
ขนาดบรรจุ 1 , 5 , 20 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านเรือน หรืออาคาร
สต๊อบ
ชื่อสามัญ Brodifacoum 0.05% W/W
ขนาดบรรจุ 1 , 5 , 10 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้กำจัดหนู
พาราดอน 3 จี
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 1 กก , 15 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน และแมลงบิน
ปูก้า 3 จี
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 1 กก , 15 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน และแมลงบิน
ปูการ์ด 3 จี
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 1 กก , 15 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน และแมลงบิน