กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม
0.00 ฿ 0.0 THB
สารสำคัญ ✅ กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15% W/V SL

ประโยชน์ ✅ ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในยางพารา เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าใบไผ่
หญ้าขจรจบดอกเล็ก และหญ้ามาเลเซีย และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง กระดุมใบใหญ่ และผักกระสัง

อัตราการใช้ ✅ 150-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
เฟอร์นอค 35
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Cypermethrin 35%
ขนาดบรรจุ 200x100 มล
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงคลานละแมลงบิน
Hit!! Tiktok
ฟอ-ฟาร์ม 25
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Cypermethrin 25%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงคลานละแมลงบิน
New!
ฟิโพรนิล 5
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Fipronil 5%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
ฟอ-ฟาร์ม 35
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Cypermethrin 35%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดแมลงคลานละแมลงบิน
ฟิโพรนิล 10
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Fipronil 10%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เมคเซนด์ 5
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Fipronil 5%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เมคเซนด์ 10
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Fipronil 10%
ขนาดบรรจ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เมคเซนด์ 25
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Fipronil 25%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เบชิต 3
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Deltamethrin 3%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
เบชิต 5
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Deltamethrin 5%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
ไดแอท
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ diazinon 60% EC
ขนาดบรรจุ 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับกำจัดแมลงคลาน
อะบา 24
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Abamectin 2.4%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน
อิมิดา 35
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Imidacloprid 35%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านเรือน หรืออาคาร
อิมิดา 60
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Imidacloprid 60%
ขนาดบรรจุ 1 , 5 , 20 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านเรือน หรืออาคาร
สต๊อบ
1.00 ฿ 1.00 ฿ 1.0 THB
ชื่อสามัญ Brodifacoum 0.05% W/W
ขนาดบรรจุ 1 , 5 , 10 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้กำจัดหนู